1. Hugo Zzo Theme
    Make a blog with hugo zzo theme!
  2. Hugo zDoc Theme
    Make a documentation with hugo zdoc theme!